کمیته برگزاری
دکتر کامبیز بازرگان
رئیس
استادیار
پست الکترونیکی: kbazargan [at] swri.ir
دکتر نیاز علی ابراهیمی پاک
دبیر
دانشیار
پست الکترونیکی: nebrahimipak [at] swri.ir
دکتر ناصر دواتگر
دبیر کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: ndavatgar [at] swri.ir
دکتر هادی اسدی رحمانی
دبیر اجرایی
استادیار
پست الکترونیکی: h.asadi [at] swri.ir
دکتر آرش تافته
مسئول دبیرخانه
استادیار
پست الکترونیکی: a.tafteh [at] swri.ir
شورای سیاستگذاری
دکتر کاظم خاوازی
عضو شورای سیاستگذاری
استاد
پست الکترونیکی: kkhavazi [at] swri.ir
دکتر سعید سعادت
عضو شورای سیاستگذاری
استادیار
پست الکترونیکی: ssaadat [at] swri.ir
دکتر کامران افتخاری
عضو شورای سیاستگذاری
استادیار
پست الکترونیکی: keftekhari [at] swri.ir
مهندس سعید غالبی
عضو شورای سیاستگذاری و مسئول کارگاه آموزشی
مربی
پست الکترونیکی: sghalebi [at] swri.ir
دکتر محمدرضا بلالی
عضو شورای سیاستگذاری
استادیار
پست الکترونیکی: mbalali [at] swri.ir
دکتر حامد رضایی
عضو شورای سیاستگذاری
استادیار
پست الکترونیکی: hrezaei [at] swri.ir
کمیته علمی
دکتر ابراهیم پذیرا
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تهران
پست الکترونیکی: ebrahimpazira [at] yahoo.com
دکتر محمد بای بوردی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mbybordi [at] gmail.com
دکتر حمید سیادت
عضو کمیته علمی
استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: hamidsiadat [at] yahoo.com
دکتر علیرضا سپاسخواه
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: sepas [at] shiraz.ac.ir
دکتر علی اکبر کامگارحقیقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: akbarkamgar [at] yahoo.com
دکتر حیدرعلی کشکولی
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اهواز
پست الکترونیکی: kashkulihda [at] gmail.com
دکتر عبدالمجید لیاقت
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران پردیس کشاورزی کرج
پست الکترونیکی: aliaghat [at] ut.ac.ir
دکترمحمدرضا نیشابوری
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده کشاورزی تبریز
پست الکترونیکی: neyshmr [at] hotmail.com
دکترحسین دهقانی سانیچ
عضو کمیته علمی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: dehghanisanij [at] yahoo.com
دکتر فریبرز عباسی
عضو کمیته علمی
استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پست الکترونیکی: fariborzabbasi [at] ymail.com
دکتر منوچهر گرجی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mgorji [at] ut.ac.ir
دکتراسماعیل اسدی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات استان گرگان
پست الکترونیکی: iwc977127 [at] yahoo.com
دکترسیدمجید میرلطیفی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: m.mirlatifi [at] gmail.com
دکترشاهرخ زندپارسا
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: zandparsa [at] yahoo.com
دکترمسعود نوشادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: noshadie [at] gmail.com
دکتر علی رحیمی خوب
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akhob [at] ut.ac.ir
دکتر حسین بابازاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: h_babazadeh [at] hotmail.com
دکترمهدی پناهی
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: panahimehdi [at] yahoo.com
دکترعباس یداللهی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: yadollahiabbas [at] gmail.com
دکتر محمدمهدی طهرانی
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: mtehrani2000 [at] yahoo.com
دکتر ناصر نویدی
عضو کمیته علمی
استادیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: nasernavidi [at] yahoo.com
دکتراصلان ایگدرنژاد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: a_eigder [at] yahoo.com
دکترحمید زارع
دبیر کمیته علمی
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه همدان
پست الکترونیکی: zareabyaneh [at] gmail.com
دکتر محسن رفعتی
عضو کمیته علمی
استادیار موسسه پژوهش های اقتصادی و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: mrafaati [at] gmail.com
دکتر صمد دربندی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد تبریز
پست الکترونیکی: samaddarbandi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
مهندس پویا نجفی
مسئول حراست
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: najafi [at] yahoo.com
مهندس سعید رادمهر
مسئول پشتیبانی و هماهنگی نهاد های اجرایی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: radmehr [at] swri.ir
دکتر محمدرضا امداد
مسئول انتشارات مجموعه مقالات
استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: emdadmr591 [at] yahoo.com
مهندس رقیه رضوی
مسئول هماهنگی با موسسات و دانشگاه ها
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: razyasbah [at] yahoo.com
مهندس علی اکبر عزیزی
مسئول خدمات فنی و آموزشی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: azizizohan [at] yahoo.com
دکتر حسین جعفری
مسئول نمایشگاه ها
استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: jafari52_h [at] yahoo.com
دکتر مریم منصوری
مسئول پایگاه الکترونیک همایش
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: mansurimaryam [at] gmail.com
مهندس سینا ملاح
مسئول اطلاع رسانی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: sina.mahhah [at] gmail.com
مهندس محسن شعبانی
مسئول سایت و پشتیبانی فنی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: m.shabani [at] yahoo.com
مهندس سیده نرگس حسینی
مسئول ثبت نام
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: narges_eau [at] yahoo.com
مهندس کبری رحمانی
مسئول تایپ و تکثیر
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: krahmanish2009 [at] gmail.com
مهندس رویا طلوعی
مسئول هماهنگی توزیع محصولات و برونداد های همایش
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: roya.toluee [at] gmail.com
مهندس امیر آفتاب طلب
مسئول برنامه ریزی ارائه مقالات
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: ncfwm [at] swri.ir
کمیته روابط عمومی
مهندس هرمز سجادی
مسئول روابط عمومی و مدیریت فضای مجازی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: shsajjadi [at] yahoo.com
مهندس محمد حسین کریمیون
مسئول امور فرهنگی و عقیدتی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: ncfwm [at] swri.ir
کمیته پشتیبانی
آقای محمدرضا نظیف
مسئول تامین منابع مالی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: nazif [at] swri.ir
آقای علی علیزاده
مسئول تدارکات
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: ncfwm [at] swri.ir
آقای علی اکبر سلطان محمدی
مسئول اسکان
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: . [at] swri.ir
آقای مجید حسینی
مسئول نقلیه
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: ... [at] swri.ir
آقای محمد ایمانی
مسئول پذیرایی
موسسه تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیکی: .. [at] swri.ir