عنوان مقاله

نویسندگان، مرتبه علمی، آدرس پست الکترونیک

ü     پوستر در اندازه  70 سانتیمتر(عرض) در 100 سانتیمتر(طول) تهیه گردد.

ü     عنوان مقاله و نام و مشخصات نویسندگان مقاله در بالای پوستر قرار داده شود.

ü     پوستر باید به تنهایی و در غیاب نویسنده بیان کننده مطلب اصلی مقاله باشد. پیشنهاد می شود مطالب پوستر شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

ü     پوستر به گونه ای تهیه گردد که از فاصله 3-2 متری قابل خواندن باشد.

ü     از فونت ضخیم(Bold) برای عنوان بخش ها ( مقدمه، نتایج و بحث و . . . ) استفاده گردد.

ü     شکل ، نمودار و جداول دارای عنوان باشند(Bold).

ü     منابع و مراجع مورد استفاده در هر قسمت در جلوی آن با شماره ای مشخص شده و در انتها با همان شماره آورده شود.

ü     فاصله بین خطوط به اندازه کافی باشد تا مطالب پوستر واضح و قابل خواندن باشد.

ü     اندازه شکل ، نمودار و جداول به گونه ای باشد که قابل خواندن باشد.

ü    از همین زمینه صفحه برای زمینه پوستر استفاده شود.

با تشکر

دبیرخانه همایش