راهنمای نگارش مقاله در سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه

 

عنوان مقاله در 1 خط، فونتB Titr 14pt

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، ... (B nazanin  12pt, Bold)

1- عنوان و  آدرس کوتاه نویسنده  مسئول (BNazanin 12 pt) و پست الکترونیکی(Times New Roman 10 pt)

2- عنوان و  آدرس کوتاه سایر نویسندگان (BNazanin 12 pt)

چکیده

 مقاله باید حداکثر دارای یک خلاصه 300 کلمه­ای و در یک پاراگراف تهیه گردد. این بخش باید به اختصار بیانگر موضوع، اهداف، مواد و روش تحقیق و نتایج بوده و  بدون ارجاع به منبعی خاص باشد. متن چکیده با فونت نازنین12 B Nazanin نوشته شود. دارای حاشیه 30 میلیمتری از اطراف صفحه باشد. واژگان انگلیسی در چکیده با قلم Times New Roman10 نوشته شود.

واژگان کلیدی: حداکثر 6 واژه مرتبط با محتوای مقاله به ترتیب حروف الفبا (   B Nazanin 10)

  1. شناسنامه مقاله

  این راهنما به منظور استفاده نویسندگان مقالات مطابق دستورالعمل این همایش تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین ضروری می باشد. مقالات باید علاوه بر اجزای مذکور در صفحه اول شامل، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی (در صورت نیاز) و فهرست منابع باشد. حداکثر تعداد صفحات  مقاله (شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل­ها و جداول)10 صفحه می باشد.برای نگارش مقالات ضروری است از نرم افزار Word 2007 استفاده شود. از فونت نازنین 12  B Nazanin و فاصله خطوط  single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه 30 میلیمتر از هر طرف در نظر گرفته شود. عنوان بخش­ها با  فونت (B Nazanin 12 pt, Bold) نوشته شود. در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت Times New Roman9 استفاده گردد. کلیه مقالات مورد ارزیابی دقیق داوران همایش قرار می­گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، فقط با فرمت doc از طریق سایت همایش ارسال گردد. همچنین فایل مورد نظر باید حاوی متن مقاله و کلیه اجزاء آن شامل شکل ها و جداول باشد.چگونگی پذیرش مقاله از طریق سایت همایش به اطلاعنویسنده محترم خواهد رسید. در صورت نیاز و به تشخیص کمیته علمی اصلاحات نگارشی و یا ویرایشی در نسخه نهایی مقاله اعمال خواهد شد. مسئولیت حفظ امانت و صحت کلیه مطالب مندرج در مقاله بر عهده  نویسنده یا نویسندگان است.

  1. مقدمه

باید دربرگیرندۀ اهمیت پژوهش انجام شده بوده و به بیان مسئله با مروری بر مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق که در گذشته انجام شده پرداخته و به منابع معتبری که در انتهای مقاله ذکر شده، استناد شده باشد و در ادامه وجه تمایز نسبت به مطالعات قبلی و لزوم و وجوب آن و در انتها هدف اصلی پژوهش نگاشته شود. مقالاتی که تکراری بوده و در گذشته به کرات در داخل و خارج از ایران در مورد آن مطالعاتی انجام شده، در صورتی که وجه تمایز قانع کننده‌ای نداشته باشد چاپ نخواهد شد.

  1. مواد و روش­ها

در این قسمت باید شرح مواد و روشهای مورد استفاده در تحقیق، جامعه آماری، روشهای نمونه گیری، اندازه گیری و نحوه تجزیه و تحلیل آماری آورده شود.

  1. نتایج و بحث

در این بخش ضروری است نتایج بدست آمده از تحقیق به همراه شکل و جدول به همراه بحث و تفسیر مناسب ارایه گردد. از بکار بردن عنوان هایی مانند نمودار، عکس و نقشه خودداری و کلیه آنها با عنوان " شکل" درج شوند. نتایج ارائه شده در جداول یا شکل­ها نباید به صورت دیگری مانند منحنی و یا متن نوشتاری در مقاله تکرار گردد. شکلها باید دارای زیرنویس و جداول دارای عنوان با شماره باشند (عنوان .(B Nazanin 10 Boldاختصارات موجود در شکلها و جداول باید در زیرنویس توضیح داده شوند. هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون می باشد. اعداد متن و توضیحات جداول و شکلها باید به زبان فارسی ارائه گردد. از ارسال نمودارهای رنگی اجتناب نموده و از رنگهای سفید، سیاه و هاشورهای کاملاً متفاوت استفاده شود. جداول و نمودارها حتی المقدور در متن مقاله و نزدیک به آن قرار گیرند.

یافته‌های جدید و مهم باید با یافته‌های موجود در منابع مقایسه شود و دلایل قبول و رد آنها مورد بحث قرار گیرد. در پایان موارد کاربردهای عملی و تئوری نتایج حاصل از تحقیق و نتیجه کلی پژوهش ارایه گردد.

ه- نتیجه­گیری

هر مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمع­بندی نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجه­گیری بپردازد. این نتیجه­گیری باید مستند و دقیق بوده و با یافته­های تحقیقات و یا مطالعات مشابه مقایسه و ارزیابی شود.

و-  تشکر و قدردانی

درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

ز- نحوه ارجا به مقالات در متن

در صورت فارسی بودن مقاله در متن به صورت فارسی به سه شیوه زیر بیان گردد:

  1. تک نویسنده فارسی : تافته (1392) فونت مطابق با متن

  2. دو نویسنده فارسی:  تافته و ابراهیمی پاک (1392) فونت مطابق با متن

  3. سه نویسنده به بالا: تافته و همکاران (1392)فونت مطابق با متن

در صورت انگلیسی بودن مقاله در متن به صورت انگلیسی  به سه شیوه زیر بیان گردد:

  1. تک نویسنده فارسی : Tafteh(2011)، Times New Roman10

  2. دو نویسنده فارسی:  Tafteh and Ebrahimipak(2011)، Times New Roman10

  3. سه نویسنده به بالا: Taftehet al.(2011)، Times New Roman10

ز- فهرست منابع

فهرست مراجع بعنوان آخرین بخش مقاله با فونت (Times New Roman 10pt) نوشته می­شوند. ترتیب آنها طبق حروف الفبا می‌باشد و ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی با شماره ترتیب ذکر می‌شود. در تعریف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهای موجود ذکر ­گردد. برای مراجع فارسی، از فونت نازنین نازک 11  B Nazaninاستفاده گردد.

مقاله در مجله :

خوشخو، ی.؛ خلیلی، ع.؛ رحیمی، ح.؛ ایران‌نژاد، پ. 1388. شبیه سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی ضریب پخشیدگی گرمایی خاک یخ‌زده در شرایط رطوبتی متفاوت. فیزیک زمین و فضا، 35، شماره 1، صفحه 99-89.

کتاب :

آذر، ع.، مومنی. م 1377. آمار و کاربرد آن در مدیریت. چاپ اول. انتشارات سمت. تهران. 214 ص.

مقالات غیر فارسی

Irannejad, P. and Shao, Y. 1998. Description and validation of the atmosphere–land–surface interaction scheme (ALSIS) with HAPEX and Cabauw data Global and Planetary Change. 19, P. 87-114.

2.       فرمول­ها و معادلات

همه روابط از سمت چپ خط و با فونت Times New Roman و اندازه مناسب (حتی­المقدور 10pt) نوشته شوند. شماره هر رابطه داخل پرانتز و در لبه سمت راست ذکر گردد. بعنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد.

(1)

 

لازم است که کلیه متغیّرها بلافاصله پس از رابطه در متن مقاله به شکل کامل تعریف گردند.

3.نمودارها و شکل­ها

تمام شکل­ها باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین ارجاع در متن قرار گیرند. شکل­ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که بایستی در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت Nazanin 10 BoldB در زیر شکل نوشته می­شود. دور شکل بدون خط باشد.

 

شکل 1- ..................................

4.جداول

تمام جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین ارجاع در متن قرار گیرند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که بایستی در داخل متن به آن اشاره شده باشد. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت Nazanin 10 BoldBدر بالای جدول نوشته می­شود.

 

جدول 1- ..................................