1- آشنایی با دست آوردهای محققین در حوضه تحقیقات، آموزش و اجرای مدیریت آب در مزرعه

2- اهتمام محققین عرصه کشاورزی به ضرورت تحقیق در مبانی توسعه، آموزش و ترویج فناوری های نوین مدیریت آب در مزرعه

3- ایجاد پیوند بین بخش های علمی، تحقیقاتی و اجرایی فعال در زمینه مدیریت آب در مزرعه