1. برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی

  2. کارآیی مصرف آب کشاورزی

  3. مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه

  4. ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه

  5. تأثیرویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه

  6. نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه

  7. کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه

  8. نقش نظام های بهره برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه

  9. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه

  10. تأثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری پایدار از خاک

  11. تغییر اقلیم و تأثیرآن بر مدیریت آب در مزرعه